TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN SÄÄNNÖT

I LUKU: Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§ Yhdistyksen nimi on Tampereen Rakentajakilta, lyhennettynä TARAKI. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Kilta on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys.

2§ Kilta on perustettu 27.10.1967.

3§ Killan kotipaikka on Tampere.

4§ Killan virallinen kieli on suomi.

5§ Killan tarkoituksena on:
– ajaa jäsentensä etua opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä ylioppilaskunnan kanssa,
– toimia Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoiden välisenä ammatillis-aatteellisena yhdyssiteenä,
– herättää ja ylläpitää kiinnostusta ammatillisiin ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin,
– parantaa opetusta yhteistyössä opettajien kanssa siten, että se mahdollisimman hyvin vastaa koulutukselle asetettavia vaatimuksia sekä
– edistää jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia pyrkimyksiä.

6§ Kilta toimii järjestämällä kokouksia, neuvottelu- ja opintopäiviä sekä tiedotustilaisuuksia, joissa esitelmin, keskusteluin sekä tutustumiskäynnein selvitetään rakentamiseen ja opiskeluun liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kilta voi harjoittaa julkaisu- ja ajanvietetoimintaa sekä harjoittelupaikkojen välitystä ja tehdä esityksiä toimialaansa koskevissa kysymyksissä.

7§ Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

8§ Kilta on toiminnastaan vastuussa ensisijaisesti TTYY:n hallitukselle.
II LUKU: Jäsenet ja maksut

9§ Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet.

10§ Killan varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen.

11§ Jokainen killan toiminnasta kiinnostunut TTYY:n jäsen on oikeutettu liittymään killan jäseneksi maksamalla killan jäsenmaksun.

12§ Luopuessaan TTYY:n jäsenyydestä luopuu killan varsinainen jäsen myös killan jäsenyydestä. Luopuessaan killan jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

13§ Killan kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen killan toiminnan tukemisesta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla killan kannatusjäsenmaksun.

14§ Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan raati tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) jäsentä.

15§ Killan kunniajäsen voi olla myös killan varsinainen jäsen, mikäli hän on TTYY:n jäsen.

16§ Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous.

17§ Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous.

18§ Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

19§ Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä.

20§ Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja asiasta on keskusteltava etukäteen TTYY:n hallituksen kanssa.

21§ Killan jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan raadille tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

22§ Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.

23§ Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi raati kieltää jäseneltä osallistumisen killan järjestämiin tilaisuuksiin.

24§ Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

III LUKU: Killan kokoukset

25§ Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan raati.

26§ Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
– käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus,
– käsiteltävä raadin esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
– kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä
– päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä raadille ja muille vastuuvelvollisille.

27§ Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
– valittava raadin puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja muut raadin jäsenet sekä nimettävä heidät tehtäviinsä,
– valittava opintotoimikunnan jäsenet,
– valittava toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet,
– päätettävä killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle,
– hyväksyttävä raadin valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
– valittava joka kolmas vuosi killan Oltermanni seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

28§ Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli killan raati katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti killan raadilta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä raadille.

29§ Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta killan varsinaisella ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

30§ Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä, kuitenkin vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on raadin jäsenmäärä.

31§ Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

32§ Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU: Päätöksentekojärjestys ja vaalit

33§ Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

34§ Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

35§ Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

36§ Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

37§ Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

38§ Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon:
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen,
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole halunneet äänestää,
– äänioikeutettuja, joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa tai
– äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty.

V LUKU: Raati ja toimihenkilöt

39§ Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu raati. Raadin muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kahteentoista (5-12) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.

40§ Raati valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja opintotoimikunnan puheenjohtajan. Lisäksi raati valitsee avukseen tarvittavat toimihenkilöt.

41§ Raadin tehtävänä on:
– johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
– valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
– laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi,
– kutsua killan kokoukset koolle,
– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäväksi sekä
– edustaa kiltaa ja hoitaa yhteydenpitoa muihin samanhenkisiin yhdistyksiin.

42§ Raadin kokouksen kutsuu koolle raadin puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi raadin jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää raati.

43§ Raati on päätösvaltainen, kun se on raadin päättämällä tavalla koolle kutsuttu ja vähintään puolet raadin jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä raadin kokouksessa.

44§ Killassa tulee olla opintotoimikunta, joka toimii raadin alaisena.

45§ Pitääkseen jatkuvasti yhteyttä opettajakuntaan, kilta valitsee Rakennustekniikan laitoksen opettajien joukosta Oltermannin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Oltermanni toimii myös killan neuvonantajana.

46§ Killan nimen kirjoittaa raadin puheenjohtaja yhdessä raadin jäsenen kanssa tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja yhdessä raadin jäsenen kanssa. Raati voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

47§ Killan raati voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan raati voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

48§ Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa raadin jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

49§ Perustellusta syystä killan raati voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU: Killan hallinto ja talous

50§ Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

51§ Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan raadille viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

VII LUKU: Erityisiä määräyksiä

52§ Killan kokouksen tai raadin päätöksestä on killan varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kiltaa koskevien määräysten vastainen. Valitus TTYY:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta killan raadille on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

53§ Killan tunnuksista ja merkeistä päättää killan kokous.

54§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä raati tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena raadille. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

55§ Kilta katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut killan kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niinikään kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

56§ Killan purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TTYY:lle käytettäväksi TTYY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.

57§ Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen vahvistanut.

58§ Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.

59§ Nämä säännöt on TTYY:n edustajisto hyväksynyt 14.03.2012.