Infoa järjestötilojen käyttösopimuksesta! / Information about the agreement of guild rooms!

Tampereen Rakentajakillan hallitus on hyväksynyt killan, TREYn sekä yliopiston välisen järjestötilojen käyttösopimuksen. Sopimuksen kohdat ovat pitkälti jo yliopiston järjestyssäännöissä, mutta haluaisimme nostaa esiin muutaman jäsenistöllekin oleellisen kohdan:

“2. Rakennuksen ulko-ovien aukioloaikojen ulkopuolella tiloihin ei saa päästää kyseiseen järjestöön kuulumattomia Tampereen korkeakouluyhteisön ulkopuolisia ihmisiä.”
“7. Tiloissa ei saa järjestää häiritsevää toimintaa (Järjestyssäännöt §1). Häiritseväksi toiminnaksi luetaan esimerkiksi liiallinen meteli, liiallinen päihtymystila, sotkeminen tai toiminnan leviäminen muualle kuin järjestötiloihin.”
“8. Vartijat voivat poistaa korkeakouluyhteisön voimassa olevien sääntöjen (mm. järjestyssäännöt, kulkuoikeuden käyttösäännöt, sopimus järjestötilojen ja niiden varastojen käytöstä) vastaisesti käyttäytyvät henkilöt tiloista. Tiloista tulee poistua vartijan näin käskiessä ja tiloihin ei saa palata vartijan antaman poistumiskehotuksen jälkeen. “
“9. Lyhytaikainenkin majoittuminen ja yöpyminen kampuksilla on kielletty”
“15. Kulkuoikeuden oikeuttava kulkukortti tmv. on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.”
“17. Eläimien tuonti järjestötiloihin on kielletty.”

Sopimuksen mukaan yliopistolla on oikeus antaa järjestöille tai järjestötilojen käyttäjille käyttösopimuksessa ennalta määriteltyjä seuraamuksia sopimusrikkomuksista, joita ovat korjauskehoitus, kirjallinen huomautus käyttösopimuksen ehtojen rikkomuksesta, käyttöoikeuden rajoittaminen sekä käyttöoikeuden poistaminen. Huolehditaan siis yhdessä turvallisesta ja sääntöjenmukaisesta kiltahuoneen käytöstä.

The board of Tampereen Rakentajakilta has signed an agreement between the guild, TREY and the University about using guild rooms. Most of the paragraphs of the agreement are already written in the rules of order of the university but below is listed the main points of the agreement for our members:

“2. Outside the opening hours of the building’s front doors, people from outside the Tampere higher education community who are not members of the association in question may not enter the premises.” 
“7. No disturbing activities may be arranged in the premises (for example, excessive noise,
excessive intoxication, messing up premises or the spread of activities
elsewhere than in association facilities.)”
“8. Security guards may remove persons who behave in violation of the existing rules of the higher education community  from the premises. You must leave the premises if the security guard so instructs, and you must not return to the premises after the guard has told you to leave. “
“9. Even short-term stays and overnight stays on the campuses are prohibited.”
“15. Access card entitling the holder to the right of access, etc. is personal and may not be handed over to another person.”
“17. Bringing animals to the association facilities is prohibited.”

The University has the right to issue predefined sanctions for violations of the agreement to associations or users of association facilities premises in the way they are mentioned in the user agreement. These sanctions can be prompting to correct, notice of breach of the terms of the User Agreement (in writing), restricted access or limiting user rights. Let’s take together care of safety and regular use of the guild room.