OHJAAVAT DOKUMENTIT

Säännöt

I LUKU: Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 

1§ Yhdistyksen nimi on Tampereen Rakentajakilta ry, lyhennettynä TARAKI. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta.
2§ Kilta on perustettu 27.10.1967 ja toimii rekisteröitynä yhdistyksenä.
3§ Killan kotipaikka on Tampere ja virallinen kieli on suomi.
4§ Killan tarkoituksena on:
– ajaa jäsentensä etua opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä ylioppilaskunnan kanssa,
– toimia Tampereen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoiden välisenä ammatillis-aatteellisena yhdyssiteenä,
– herättää ja ylläpitää kiinnostusta ammatillisiin ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin,
– parantaa opetusta yhteistyössä opettajien kanssa siten, että se mahdollisimman hyvin vastaa koulutukselle asetettavia vaatimuksia sekä
– edistää jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia pyrkimyksiä.
5§ Kilta toimii järjestämällä kokouksia, neuvottelu- ja opintopäiviä sekä tiedotustilaisuuksia, joissa esitelmin, keskusteluin sekä tutustumiskäynnein selvitetään rakentamiseen ja opiskeluun liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kilta voi harjoittaa julkaisu- ja ajanvietetoimintaa sekä harjoittelupaikkojen välitystä ja tehdä esityksiä toimialaansa koskevissa kysymyksissä.
6§ Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa joka välittömästi liittyy sen tarkoitukseen tai joka on taloudellisesti vähäarvoista.

II LUKU: Jäsenet ja maksut

7§ Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet.
8§ Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen yliopistossa teknillistieteellisiä tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun.
9§ Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta killan raati.
10§ Killan kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen killan toiminnan tukemisesta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla killan kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta killan raati.
11§ Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan raati tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) jäsentä.
12§ Killan kunniajäsen voi olla myös killan varsinainen jäsen.
13§ Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja on voimassa 1. elokuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan.
14§ Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous.
15§ Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.
16§ Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan killan syyskokoukseen mennessä. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä.
17§ Killan raati voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on keskusteltava etukäteen jäsenen kanssa.
18§ Killan jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan raadille tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.
19§ Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.
20§ Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi raati kieltää jäseneltä osallistumisen killan järjestämiin tilaisuuksiin määräajaksi.
21§ Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

III LUKU: Killan kokoukset

22§ Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan raati.
23§ Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
– käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus,
– käsiteltävä raadin esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
– kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä
– päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä raadille ja muille vastuuvelvollisille.
24§ Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
– valittava raadin puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja muut raadin jäsenet sekä nimettävä heidät tehtäviinsä,
– valittava toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,
– päätettävä killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle,
– hyväksyttävä raadin valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
– valittava joka kolmas vuosi killan Oltermanni seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
25§ Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli killan raati katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti killan raadilta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä raadille.
26§ Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta killan jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.
27§ Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
28§ Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen päätöksellä läsnäolo- ja puheoikeus voidaan myöntää myös muille kuin killan jäsenille. Valtakirjalla ei saa äänestää.
29§ Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU: Päätöksentekojärjestys ja vaalit

30§ Ellei säännöissä toisin mainita, tulee killan kokouksessa päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.
31§ Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
32§ Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.
33§ Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.
35§ Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon:
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen,
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole halunneet äänestää,
– äänioikeutettuja, joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa tai
– äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty annettujen äänestysohjeiden vastaisina.

V LUKU: Raati ja toimihenkilöt

36§ Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu raati, joka toimii yhdistyslain mukaisena hallituksena. Raadin muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kahteentoista (5-12) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.
37§ Raati valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi raati valitsee avukseen tarvittavat toimihenkilöt.
38§ Raadin tehtävänä on:
– johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
– valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
– laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä tilinpäätös ja toimintakertomus,
– kutsua killan kokoukset koolle,
– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäväksi sekä
– edustaa kiltaa ja hoitaa yhteydenpitoa muihin samanhenkisiin yhdistyksiin.
39§ Raadin kokouksen kutsuu koolle raadin puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi raadin jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää raati.
40§ Raati on päätösvaltainen, kun se on raadin päättämällä tavalla koolle kutsuttu ja vähintään puolet raadin jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä raadin kokouksessa.
41§ Pitääkseen jatkuvasti yhteyttä opettajakuntaan, kilta valitsee Rakennustekniikan yksikön opettajien joukosta Oltermannin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Oltermanni toimii myös killan neuvonantajana.
42§ Killan nimen kirjoittaa raadin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Raati voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.
43§ Killan raati voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan raati voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
44§ Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa raadin jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
45§ Perustellusta syystä killan raati voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU: Killan hallinto ja talous

46§ Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus killan ja raadin kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.
47§ Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan raadille viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

VII LUKU: Erityisiä määräyksiä

48§ Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty. Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä on pidettävä pätevänä.
49§ Killan tunnuksista ja merkeistä säädetään killan kokouksen hyväksymällä erillisellä killan lippu- ja merkkiohjesäännöllä.
50§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä raati tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena raadille. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.
51§ Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.
52§ Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi siirtyvät sen varat ja omaisuus Tampereen teekkareita yhdistävälle ja teekkareiden kulttuuria edistävälle yhdistykselle sääntöjen kohdan neljä mukaisen toiminnan edistämiseen.
53§ Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.
54§ Kilta on hyväksynyt nämä säännöt killan kokouksessa 10.5.2019.
55§ Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.